ประกาศเรียกตัวสำรองม.1 ลำดับที่ 98 – 102

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

เรื่อง เรียกนักเรียนบัญชีสํารองรายงานตัวยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ปีการศึกษา 2563

ทั้งนี้ให้นักเรียนลําดับสํารองที่ 98 – 102 มามอบตัวและทําสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาใน วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องวิชาการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ภายในเวลา 8.30 – 10.00 น

พร้อมทั้ง ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัวและสัญญารับทุนสนับสนุนการศึกษาเพื่อ ดําเนินการกรอกข้อมูลและเตรียมหลักฐานประกอบการมอบตัว