ประกาศแก้ไขรายงานตัวยืนยันสิทธินักเรียนใหม่

ประกาศแก้ไขรายงานตัวยืนยันสิทธิ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4