เอกสารประกอบการมอบตัวนักเรียนใหม่

เอกสารประกอบการมอบตัวนักเรียนใหม่

สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


สำหรับชันมัธยมศึกษาปีที่ 4


ตัวอย่างการกรอกเอกสาร

หมายเหตุ สัญญาทุนใช้สำหรับมอบตัวปริ้นออกมา 2 ฉบับ ส่วนเอกสารมอบตัวที่เหลือปริ้นอกมา 1 ฉบับ พร้อมทั้งแนบหลักฐานการมอบตัวตามใบเรียงเอกสาร ติดรูป อากรแสตมป์ ให้ครบถ้วน