ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้น ม.1

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เรื่องการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คลิกเพื่อดาวน์โหลดประกาศ

คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์รับสมัคร

คลิกเพื่อดาวน์โหลดขั้นตอนการรับสมัคร

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบรับรองผลการเรียน