รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าเป็นนักเรียนทุนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

  1. ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนและการอยู่ประจำ คนละ 84,000 ต่อปี ตลอดหลักสูตร
  2. เรียนด้วยหลักสูตรสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์